Polski | English
 
Strona główna
Zakaz jazdy
Ograniczenia
Transport drogowy - przepisy
Czas pracy
Tachografy
Potrzebne w drodze
Instytucje i urzędy
Ceny paliw w Europie
Promy
Pociągi
Ciekawostki i nowinki techniczne
Najczęściej zadawane pytania
Zdrowy kierowca
Ważne linki
Kontakt

  Ceny paliw w Europie
Kraj Waluta Pb95 Diesel
Polska PLN 5.29 5.32
Francja EUR 1.50 1.29
Kosowo EUR 1.20 1.19
Luxemburg EUR 1.32 1.18
Wielka Brytania GBP 1.29 1.36


 
2010-11-12
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Od 10 września 2010 r., kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E jest zobowiązany do posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Mimo, iż od tej daty minęło już dwa miesiące dla wielu kierowców, szczególnie pracujących poza granicami kraju, kwestia ta pozostaje niejasna. Dlatego tez spróbujemy uporządkować dostępne na ten temat informacje.

Podstawą prawną do przepisów dotyczących świadectwa kwalifikacji zawodowej, w każdym kraju Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 15 lipca 2003r.

Dotychczasowy wymóg posiadania świadectwa kompetencji zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem EWG nr 3820/85, był respektowany jedynie w kilku państwach Członkowskich natomiast większość kierowców na terenie Wspólnoty, wykonywała swój zawód jedynie na podstawie prawa jazdy.

Celem ustanowienia więc nowych reguł wspólnotowych jest zapobieganie nierównym warunkom konkurencji a także poprawę bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa kierowcy, także podczas czynności wykonywanych przez niego w czasie postoju.

Zgodnie z Dyrektywą 2003/59/WE przepisy w niej zawarte obowiązują:

• kierowców Państw Członkowskich oraz kierowców państw trzecich (z poza UE), którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach Państw Członkowskich, lub wykonują pracę na rzecz takiego przedsiębiorstwa

• kierowców pojazdów dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub prawo jazdy uznane za równoważne

Kierowca podlega obowiązkowej kwalifikacji wstępnej i obowiązkowemu szkoleniu okresowemu


1. SYSTEM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Państwo Członkowskie może:

• dokonać wyboru między dwoma opcjami :

- uczestnictwo w kursie + test

- tylko testy (test teoretyczny + egzamin praktyczny)

• ustanowić system przyspieszonej kwalifikacji wstępnej

- obowiązkowe uczestnictwo w kursie + test

Zwolnieni z wymogu uzyskania kwalifikacji wstępnej są:

• kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E lub prawo jazdy uznawane za równoważne wydane nie później niż dwa lata po ostatecznym terminie transpozycji Dyrektywy (10 wrzesień 2008 r)

• kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub prawo jazdy uznawane za równoważne, wydane nie później niż trzy lata po ostatecznym terminie transpozycji Dyrektywy (10 wrzesień 2009 r)


2. SYSTEM OKRESOWEGO SZKOLENIA

• obowiązkowe uczestnictwo w kursie

Szkolenie okresowe - uaktualnienie wiedzy mające szczególne znaczenie w wykonywanej przez kierowcę pracy, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo drogowe i ekonomikę jazdy. Obowiązuje kierowców, którzy:

• posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej, (jako poświadczenie kwalifikacji wstępnej), po 5 latach od daty jego otrzymania (od daty wpisu)

• - posiadają prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub uznane za równoważne, wydane nie później niż trzy lata po ostatecznym terminie transpozycji w.w. dyrektywy (10 wrzesień 2009 r. )

- posiadają prawo jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E lub uznane za równoważne, wydane nie później niż dwa lata po ostatecznym terminie transpozycji w.w. dyrektywy (10 wrzesień 2008


Państwo członkowskie może ustanowić system przyspieszonej kwalifikacji wstępnej - by umożliwić kierowcy prowadzenie pojazdu.


Właściwe miejsce szkolenia

1. kierowcy (obywatele Państwa Członkowskiego)uzyskują kwalifikację wstępną w Państwie Członkowskim będącym miejscem ich normalnego zamieszkania

2. kierowcy (obywatele państw trzecich) uzyskują przedmiotową kwalifikację w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub w Państwie Członkowskim, które wydało im pozwolenie na pracę

3. kierowcy (zarówno obywatele Państwa Członkowskiego jak i obywatele państw trzecich) odbywają szkolenie okresowe w Państwie Członkowskim będącym miejscem ich stałego zamieszkania lub w Państwie Członkowskim, w którym pracują.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - POLSKA


Kierowca może zostać zatrudniony jeżeli:

• ma ukończone 21 lat (dotyczy prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 7.5 t)

• posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania danym pojazdem

• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

• uzyskała kwalifikację wstępną

• ukończyła szkolenie okresowe


KWALIFIKACJA WSTĘPNA

1. do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która

1.1 na terytorium RP:

- przebywa co najmniej 185 dni w roku (względy osobiste lub zawodowe) lub

- studiuje od co najmniej 6 miesięcy (zaświadczenie)

2.1 obywatel państwa spoza UE, mający zamiar wykonywać przewozy na rzecz przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie RP

2. kierowca obowiązany jest do uzyskania kwalifikacji wstępnej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy

a) C1, C1+E, C, C+E

b) D1, D1+E, D, D+E

W przypadku gdy kierowca uzyskał kwalifikacje wstępną w zakresie określonego bloku programowego i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikacje wstępną uzupełniającą

3. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i testy w zakresie określonego przez dyrektywę unijną programu. Zajęcia te przeprowadzane są w formie:

3.1 zajęć szkolnych dla uczniów w szkole – o ile program nauczania przewidziane jest uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy

3.2 kursu kwalifikacyjnego – w ośrodku szkolenia


SZKOLENIE OKRESOWE

1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba

1.1 na terytorium RP:

- przebywa co najmniej 185 dni w roku (względy osobiste lub zawodowe) lub

- studiuje od co najmniej 6 miesięcy (zaświadczenie)

2.1 wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

2. Kierowca obowiązany jest co 5 lat (począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej), ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy

3. Szkolenie okresowe:

• odbywa się w jednej z następujących form:

a) kursu okresowego

b) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego

• prowadzone jest w ośrodku szkoleniowym w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

a) C1, C1+E, C, C+E

b) D1, D1+E, D, D+E

4. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadania prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (o których mowa powyżej), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

1. Kierowca obowiązany jest uzyskać wpis do krajowego prawa jazdy potwierdzający spełnienie następujących wymagań:

• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

• zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

• uzyskanie kwalifikacji wstępnej

• ukończenie szkolenia okresowego

W przypadku, gdy kierowca nie posiada polskiego prawa jazdy, spełnienie powyższych wymagań potwierdza się w karcie kwalifikacji kierowcy - wydawanej na okres pięciu lat.

2. W przypadku osoby zamieszkałej na terytorium RP i wykonującej przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę za granicą wymagania, o których mowa w art.39a, ust 1 p. 6, uznaje się za spełnione gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający ukończenie szkolenia okresowego w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA - stronie umowy o europejskim obszarze gospodarczym.

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim i psychologicznym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Powyższe badania są przeprowadzane:

1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat

2) po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy


art.39l Ustawy z dnia 17 listopada 2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, brzmi:

1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:

1) kierowania kierowców na:

a) szkolenia okresowe,

b) badania lekarskie i psychologiczne;

2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;

3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

a) świadectw kwalifikacji zawodowej,

b) orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;

5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3.

2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

TERMINY

(dotyczy: Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym / pełny tekst ustawy dostępny w dziale 'Przepisy unijne dotyczące transportu drogowego'/)

Art. 3.

1. Wymóg określony w art. 39a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;

2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Ceny kursów:

Polska:

kurs kwalifikacji wstępnej - od 5 500 pln

kurs kwalifikacji przyspieszonej - od 3 000 pln

szkolenie okresowe - od 500 pln

Wielka Brytania:

szkolenie okresowe (ważne 1 rok) - około 90 £

(brak wiąże się z karą max. 1000 £ dla kierowcy oraz 1000 £ dla pracodawcy)

Irlandia:

szkolenie okresowe (ważne 1 rok) - od 70 €

(brak wiąże się z karą 2000 € dla kierowcy oraz 5000 € dla pracodawcy)

Reasumując, bez względu na to, w którym kraju Unii Europejskiej pracujemy, od 10 września 2010 r. każdy kierowca samochodu ciężarowego jest zobowiązany do okazania podczas kontroli ważnego świadectwa kwalifikacji. Bez względu na to, którego kraju jesteś obywatelem, obowiązują Cię przepisy wewnętrzne kraju, w którym firma jest zarejestrowana - podczas kontroli organu uprawnionego, w państwie, w którym firma jest zarejestrowana - wymagane będzie potwierdzenie ukończenie kursu w tymże państwie.

autor:SiR

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany! Bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!Dodaj komentarz.
Dodanie komentarza musi być zgodne z naszą polityką dotyczącą komentarzy.


Twój podpis: